कक्षा १-३ को गणित शिक्षक निर्देशिकाको परिचय र विशेषताहरू

August 9, 2023

शिक्षक निर्दे शिकाको परि चय र विशे षताहरू
सिकाइ सहजीकर ण प्रक्रियालाई यो जनाबद्ध, व्यावहारि क, सहभागितामूलक बनाउन शिक्षकलाई सहजीकर ण
गर्न सहयाोग गर्ने  पुस्तिका नै शिक्षक निर्देशिका हो। यसमा मूलतः अनुमानित कार्यघण्टा, सिकाइ उपलब्धि,
शै क्षणिक सामग्री, सिकाइ सहजीकर ण व्रिmयाकलाप, परि यो जना तथा प्रयो गात्मक कार्यकलाप, मूल्याङ्कन
प्रक्रिया, शिक्षकको लागि विषयवस् तुको थप जानकार ी जस् ता पक्षहरूलाई समावे श गरि एको हुन्छ । एकीकृत
पाठ्यव्रmमको मर्मअनुसार शिक्षक निर्दे शिका विकास गर्ने व्रmममा ने पाली र हाम्रो सेरोफेरो विषयमा पाठगत
तथा अङ्गे्र जी र गणितमा दै िनक पिरिय डगत रूपमा शिक्षक निर्देशशका विकास गरि एको छ । शिक्षक
निर्देि शकाका विशे षताहरूलाई निम्नानुसार उल्लखे गर्न सकिन्छः

 • विद्यार्थी पाठ्य तथा कार्यपुस्तिकामा क्रियाकलापलाई पाठ्यक्रम मर्मअनुसार प्रयोग का लागि
  विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरिएको
 • तालिम स्रोत सामग्री
 • सिकाइ प्रव्रिmयामा शिक्षक र विद्यार्थीले सम्पादन गर्नुपर्न े व्रिmयाकलापहरू स् पष्ट पारिए को
 • विद्यार्थीहरूमा हुने शारी रि क, मानसिक, भाषिक, संवग े ात्मक, संज्ञानात्मक, सांस् कृतिक विविधतालाई
  ख्याल गर ी शिक्षण सिकाइका विविध विधिहरूको प्रयो ग गर्न सङ्के त गरि एको
 • शश शिक्षण सिकाइलाई स्थ ान विशष् े ा परिव े शसँग सान्दर्भिक गर्द ै शिक्षणका अन्य तार ै त रिक ाहरू
  प्रयो गका लागि स् थान दिइएको
 •  शिक्षकको पस े ागत विकासका लागि उपया ेगी हुने गरी विषयवस् तु, सहजीकर ण र णनीति र
  व्रिmयाकलापहरू, सिकाई सामग्रीहरू समावे श गरि एको , साथै सन्दर्भ सामग्रीहरूको स्रो त खुलाइएको
 • व्यवहार कुशल सिपहरू विकास गर्नका े लागि व्रिmयाकलापहरू विकास गरिए को छ भन े
  व्रिmयाकलापबाट विकास हुने व्यवहार कुशल सिपहरू पहिचान गरि एको
 • मूल्याङ्कन गर्न े प्रव्रिmयालाई साधनसहित स् पष्ट पारिए को

Recent Posts