Training

प्राथमिक तहको गणित पाठ्यपुस्तकका विशेषता

पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका सिकाइ उपलव्धि तथा विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रम अनुसार पाठ र अभ्यासहरू समावेश गरिएको ।...

शिक्षकको पेशागत विकास

शिक्षकको पेशागत विकास भनेको के हो ? पेशागत विकासका तरिकाहरु उल्लेख गर्दै नेपालमा शिक्षकको पेशागत विकासका लागि भएको...

Relationship between AM, GM and HM

To derive the relationship between the Arithmetic Mean (AM), Geometric Mean (GM), and Harmonic Mean (HM) for a set of...

Relation and Function in mathematics

In mathematics, both functions and relations are fundamental concepts that describe the associations between elements...

शिक्षकको पेशागत विकास

शिक्षकको पेशागत विकास भनेको के हो ? पेशागत विकासका तरिकाहरु उल्लेख गर्दै नेपालमा शिक्षकको पेशागत विकासका लागि भएको...

Remember

Remember: Remember: How we become successful: Sharing Hearing Learning Performing 2. TEAM Work: Together Everyone...

read more