Education & Research Blog

Stay up to date with our most recent news and updates

कक्षा १-३ को गणित शिक्षक निर्देशिकाको परिचय र विशेषताहरू

शिक्षक निर्दे शिकाको परि चय र विशे षताहरू सिकाइ सहजीकर ण प्रक्रियालाई यो जनाबद्ध, व्यावहारि क, सहभागितामूलक बनाउन...

प्राथमिक तहको गणित पाठ्यपुस्तकका विशेषता

पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका सिकाइ उपलव्धि तथा विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रम अनुसार पाठ र अभ्यासहरू समावेश गरिएको ।...

शिक्षकको पेशागत विकास

शिक्षकको पेशागत विकास भनेको के हो ? पेशागत विकासका तरिकाहरु उल्लेख गर्दै नेपालमा शिक्षकको पेशागत विकासका लागि भएको...

शिक्षकको पेशागत विकास

शिक्षकको पेशागत विकास भनेको के हो ? पेशागत विकासका तरिकाहरु उल्लेख गर्दै नेपालमा शिक्षकको पेशागत विकासका लागि भएको...